The SPITZKE Group

SPITZKE SPOORBOUW BV

Hoogste standaards, uitstekende kwaliteit

De SPITZKE SPOORBOUW BV in Nederland staat het gehele prestatiepotentiaal en de technische middelen van de ondernemingsgroep SPITZKE ter beschikking. Met stricte inachtneming van de concrete eisen worden complete projecten voor de Nederlandse spoorwegen en voor de trams verwezenlijkt.

Directie Ralf Babosek
Prestaties Baan
 • Spoorbouw
 • Baanverbetering
 • Lastechniek
 • Bovenleiding spoorbaan voor snelverkeer, industriespoorweg
 • Bovenleiding tram
 • Elektrotechnische installaties spoorbaan voor snelverkeer
 • Elektrotechnische installaties tram
 • Sein- en veiligheidstechniek
 • Funderingen en plaatsen van bovenleidingsmasten
 • Bouwplaatslogistiek
 • Transporten
 • Spoorwegveiligheid
Certificaten
 • Kwaliteitsmanagement – DIN EN ISO 9001:2008
 • VGM Checklist Aannemers, VCA** 2008/5.1
 • Branchegerichte Toelichting Railinfra versie XX
 • Milieubeheer – DIN EN ISO 14001:2004
 • Laswerk in de bovenbouw van de railinfra –                  ISO 3834-2:2005
 • Veiligheidsattest Spoorwegonderneming deel A en B
 • CO2-bewust certificaat – Niveau 5
 • Erkend leerbedrijf Kenteq en Fundeon
 • Erkenning Werkplekbeveiliging Rail Alert
 • ProRail Erkenningen Treinbeveiliging / Energievoorziening / Bovenleiding en draagconstructies / Spoorwerk
Referenties

CO2-footprint

Download Handboek CO2 2016 inclusief communicatieplan
CO2 Bewust Certificaat niveau 5
Footprint 2014-2015 (3C)
SPITZKE SPOORBOUW presenteert de definitieve CO2-footprints over 2014-2 en 2015-1. Deze footprints zijn geverifieerd en goedgekeurd door Energieconsult. In beide footprints zijn de nieuwe conversiefactoren uit handboek 3.0 gehanteerd waardoor een zuivere trendanalyse ten opzichte van voorgaande jaren lastig is.

Voor de beeldvorming hebben wij in onderstaande trendanalyse de getallen van beide nieuwe footprints nog afgezet tegen de oude conversiefactoren. Hieruit valt op te maken dat er nog immer sprake is van een dalende trend in CO2 uitstoot.
Download Trendanalyse Footprints 2015
Verklaring Emissie inventarisatie 2014-2 en 2015-2 Definitief
CO2 footprints 2014-2 en 2015-1 Definitief
Voortgang CO2-reductieprogramma 2013-2015 (4B2) (3B2) (5.B.2)
&
Vaststellen CO2-reductieprogramma 2016-2020 (4B2)(3B2)(5B2)
Het CO2-reductieprogramma bevatte de reductiedoelen voor de kalenderjaren 2013 t/m 2015 en de bijbehorende beleidsmaatregelen. Begin 2016 heeft SPITZKE dit meerjaren reductieprogramma geevalueerd en geconcludeerd dat gestelde doelen en acties zijn behaald, behoudens het gestelde doel voor reductie van scope 2. Reden hiervoor was dat de sterk veranderende organisatie onevenredig veel invloed had op dit doel, waardoord deze simpelweg niet behaald kon worden.

De uitkomsten van bovenstaande meerjarenplan vormde vervolgens weer input voor het nieuwe meerjaren reductieprogramma 2016-2020. Hieronder is dit nieuwe meerjarenprogramma terug te vinden.
Download Evaluatie CO2 reductieprogramma 2013-2015
CO2 reductieprogramma 2016-2020
Ketenanalyse
In 2016 heeft SPITZKE SPOORBOUW haar in 2010 en 2013 uitgevoerde ketenanalyse geactualiseerd. De materialiteit van scope 3 emissies is opnieuw in kaart gebracht en gekwantificeerd. Deze ketenanalyse is medio 2016 opnieuw herzien en geactualiseerd naar aanleiding van de publicatie van versie 3.0 van de CO2 prestatieladder.
Download Ketenanalyse spoorballast 2016
Sectorinitiatieven (3.D.1)
De afgelopen jaren heeft SPITZKE actief deelgenomen aan de werkgroep DIA. Deze werkgroep onderzocht de mogelijkheden om de spoorsector te verduurzamen. Ondanks de impulsen van Spitzke om de werkgroep nieuw leven in te blazen, bleek dit toch niet meer haalbaar.

Medio 2016 heeft SPITZKE daarom besloten aan te sluiten bij een nieuw sectorinitiatief, namelijk NederlandCO2neutraal.

Heeft u ideeën voor samenwerking met SPITZKE SPOORBOUW in het kader van CO2-reductie? Wij kijken uit naar uw reactie via spoorbouw@spitzke.com.
Download Handboek CO2 2015 inclusief communicatieplan
CO2 Bewust Certificaat niveau 5
Footprint 2013-2014 (3C)
SPITZKE SPOORBOUW presenteert de concept CO2-footprint over 2014-2 (juli – december 2014). Deze footprint wordt binnenkort geverifieerd door Energieconsult. In onderstaande trendanalyse, waarin ook de 2e helft van 2014 is opgenomen, is te zien dat de CO2-uitstoot van SPITZKE SPOORBOUW in 2014 verder is gedaald!

Begin 2016 zal SPITZKE reeds de footprint over 2015 gereed hebben, waarna ook deze ter verificatie zal worden aangeboden aan Energieconsult. Het is onze ambitie om met ingang van 2016 de footprint synchroon te laten lopen met het kalenderjaar i.p.v. het boekjaar (zoals in het verleden).
Download Trendanalyse Footprints 2014
Verklaring Verificatie Emissieinventaris 2013-2/2014-1 
Footprint 2013-2
Footprint 2014-1
Footprint 2014-2
Voortgang CO2-reductieprogramma 2013-2015 (4B2) (3B2) (5.B.2)
Het CO2-reductieprogramma bevat de reductiedoelen voor de jaren 2013 t/m 2015 en de bijbehorende beleidsmaatregelen. De focus lag in 2013 op reductie van de CO2-uitstoot van het wagenpark en in 2014/2015 op het individuele brandstofverbruik van de medewerkers. In 2015 is het eerder ingezette beleid om medewerkers te motiveren om gebruik te maken van alternatieve reismethodes (OV, carpoolen, fiets etc.) en de hierdoor bespaarde CO2 uitstoot inzichtelijk te maken doorgezet. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een totale besparing van 7,3 ton CO2 (was 2,3 ton CO2 in 2014)! Verder lag in 2015 de focus met name op het verder reduceren van energieverbruik van de kantoorlocatie.

2016 staat in het teken van het evalueren van het meerjaren CO2 reductieprogramma 2013-2015 en het ontwerpen en invoeren van een nieuw meerjaren reductieprogramma
Download CO2-reductieprogramma 2013-2015
Tussentijdse evaluatie CO2 reductieprogramma 2013-2015
Ketenanalyse
In 2013 heeft SPITZKE SPOORBOUW haar in 2010 uitgevoerde ketenanalyse herzien. De materialiteit van scope 3 emissies is opnieuw in kaart gebracht en gekwantificeerd. Deze ketenanalyse is begin 2014 opnieuw herzien en verder onderbouwd naar aanleiding van de organisatorische wijziging van SPITZKE SPOORBOUW.
Download Ketenanalyse spoorballast
Sectorinitiatieven (3.D.1)
De afgelopen jaren heeft SPITZKE actief deelgenomen aan de werkgroep DIA. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de spoorsector te verduurzamen. In 2015 hing het voortbestaan van deze werkgroep aan een zijden draadje. Onder aanvoering van SPITZKE is vervolgens besloten om de werkgroep toch te laten blijven bestaan en met nieuw elan verder te werken aan een duurzame toekomst!

Verder heeft SPITZKE in 2015 actief deelgenomen aan de Stakeholdersdialoog Duurzaam Spoor en het congres “Duurzame Spoormaterialen” van initiatiefnemer ProRail. Beide initiatieven streven naar een duurzamere spoorbranche.

Heeft u ideeën voor samenwerking met SPITZKE SPOORBOUW in het kader van CO2-reductie? Wij kijken uit naar uw reactie via spoorbouw@spitzke.com.
Download Handboek CO2 2014 inclusief communicatieplan
CO2 Bewust Certificaat niveau 5
Footprint 2012-2013 (3C)
SPITZKE SPOORBOUW presenteert de definitieve CO2-footprint over 2012-2013. Deze footprint is geverifieerd en goedgekeurd door Energieconsult. In onderstaande trendanalyse, waarin ook de 2e helft van 2013 is opgenomen, is te zien dat de CO2-uitstoot door de reorganisatie van SPITZKE SPOORBOUW in 2013 sterk is gedaald. 
Download Trendanalyse Footprints
Verklaring Verificatie Emissieinventaris 
Voortgang CO2-reductieprogramma 2013-2015 (4B2) (3B2)
Het CO2-reductieprogramma bevat de reductiedoelen voor de jaren 2013 t/m 2015 en de bijbehorende beleidsmaatregelen. De focus lag in 2013 op reductie van de CO2-uitstoot van het wagenpark. Dit jaar is inzicht ontstaan in het individuele brandstofverbruik van de medewerkers die een leaseauto rijden. Er is binnen het team gebrainstormd over de beste manier om het brandstofverbruik per medewerker te verlagen. De conclusie is dat een groepsaanpak met een gemeenschappelijk doel beter zal werken dan een onderlinge competitie met individuele doelstellingen. De groepsaanpak zal in 2014 van start gaan.
Download CO2-reductieprogramma 2013-2015
Ketenanalyse
In 2013 heeft SPITZKE SPOORBOUW haar in 2010 uitgevoerde ketenanalyse herzien. De materialiteit van scope 3 emissies is opnieuw in kaart gebracht en gekwantificeerd. Deze ketenanalyse is begin 2014 opnieuw herzien en verder onderbouwd naar aanleiding van de organisatorische wijziging van SPITZKE SPOORBOUW.
Download Ketenanalyse spoorballast
Keteninitiatieven (4A1)
Heeft u ideeën voor samenwerking met SPITZKE SPOORBOUW in het kader van CO2-reductie? Wij kijken uit naar uw reactie via spoorbouw@spitzke.com.
Net als voorgaande jaren neemt SPITZKE ook in 2014 deel aan de werkgroep DIA. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de spoorsector te verduurzamen.
Download Handboek CO2 2013 inclusief communicatieplan
CO2 Bewust Certificaat niveau 5
SPITZKE SPOORBOUW presenteert de definitieve CO2-footprint over 2011-2012. Deze footprint is geverifieerd en goedgekeurd door Energieconsult. De 1e helft van 2012 laat voor het eerst sinds de invoer van het CO2 reductiebeleid een stijging van de absolute CO2 uitstoot zien. Deze stijging toe te schrijven aan de uitvoering van grote spoorvernieuwingsprojecten in uithoeken van het land.
Download Trendanalyse Footprints
Verklaring Verificatie
Resultaten CO2-reductieprogramma 2012 (4B2)
De CO2-reductiedoelstellingen die voor 2012 waren geformuleerd zijn behaald. De resultaten zijn beschreven in de volgende download.
Download Resultaten CO2-reductie 2012
CO2-reductieprogramma 2013-2015 (3B2)
Het nieuwe CO2-reductieprogramma bevat de reductiedoelen voor de jaren 2013 t/m 2015 en de bijbehorende beleidsmaatregelen.
Download CO2-reductieprogramma 2013-2015

Nadat wij begin 2013 van start waren gegaan met een ingrijpend gewijzigd CO2 reductieprogramma (zie versie 1.3 van het CO2 reductieprogramma) is er veel gebeurd binnen SPITZKE.

De meest ingrijpende ontwikkeling betrof de verkoop van de afdelingen werkplekbeveiliging, treinbeveiliging en energievoorziening/bovenleiding aan Dura Vermeer Rail, een en ander per 1 juli 2013. De verkoop omvatte naast alle personeelsleden ook alle bedrijfsauto’s, gereedschappen en het werkmaterieel.

Daarnaast heeft SPITZKE haar bedrijfsstrategie herzien en gekozen om in de toekomst met name actief te zijn in projecten waarbij de “grote machines” kunnen worden ingezet, dus grootschalige spoorvernieuwingsprojecten en de verkoop van dwarsliggers uit de eigen fabriek in Duitsland.

Bovengenoemde veranderingen hebben forse impact op het reeds gestartte CO2 reductieprogramma. Wij hebben dan ook besloten dit CO2 reductieprogramma inhoudelijk te herzien zodat deze weer in de pas loopt met de (nieuwe) organisatie.

Verder heeft de organisatie een directiewisseling ondergaan. De heer Ralf Babosek is vanaf heden aangesteld als algemeen directeur en daartoe alleen bevoegd.
Keteninitiatieven (4A1)
In 2012 is samen met verschillende onderaannemers en leveranciers gewerkt aan CO2 reductie. Bijvoorbeeld op het project BBV Groningen, waar SPITZKE en De Wilde Spoorwegbouw brandstof bespaarden door combinatie van materieelgebruik en transporten. Ook heeft SPITZKE SPOORBOUW moederconcern SPITZKE SE begeleid in haar onderzoek naar de mogelijkheden tot certificering op het gebied van CO2-reductie. Heeft u ideeën voor samenwerking met SPITZKE SPOORBOUW in het kader van CO2-reductie? Wij kijken uit naar uw reactie via spoorbouw@spitzke.com.
Net als voorgaande jaren nam SPITZKE ook in 2012 deel aan de werkgroep DIA. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijkheden om de spoorsector te verduurzamen. Zo is er bijvoorbeeld voor de gehele spoorsector een gezamenlijke footprint opgesteld en zijn er proeven uitgevoerd met het hergebruiken van oude ballast in geluidsschermen.
Follow us
Facebook Xing LinkedIn Instagram
Contactgegevens

SPITZKE SPOORBOUW BV

Strijkviertel 63
3454 PK De Meern
Nederland
 

Telefoon+31 30 63941-00
Fax+31 30 63941-10
E-mailspoorbouw@spitzke.com

EN
DE
Google+